Algemene voorwaarden 2018-03-25T23:38:21+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de aikidotrainer, hierna: “Van Gool”, en de deelnemer aan de aikidotrainingen, hierna: “de deelnemer”.
1.2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier komt de overeenkomst tot stand tussen Van Gool en de deelnemer en verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.3. Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt de verplichting dat de ouder of wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier dient te ondertekenen.

2. Duur, verlenging, opzegging

2.1. De overeenkomst tussen Van Gool en de deelnemer heeft een looptijd van een periode van zes maanden en wordt na het verstrijken van deze periode, behoudens beëindiging van deze overeenkomst door opzegging, telkens voor een aansluitende periode van zes maanden voortgezet. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging vindt plaats tegen het einde van de lopende periode van zes maanden met een opzegtermijn van één maand. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of per email te geschieden.
2.2. Na de beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande lesgelden onverminderd verschuldigd en zijn deze per direct opeisbaar. Hetzelfde geldt voor lesgelden welke na beëindiging van de overeenkomst alsnog worden gestorneerd.
2.3. Het lesrooster ligt vast van januari tot en met december. Van Gool behoudt zich echter het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.

3. Betaling

3.1. De betalingstermijn is veertien dagen na de eerste dag van de maand waarop de betaling
betrekking heeft.
3.2. Van Gool behoudt zich het recht voor om jaarlijks het lesgeld eenzijdig aan te passen.

4. Risico en aansprakelijkheid

4.1. Van Gool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
4.2. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van aikido risico’s met zich meebrengt. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die voor de deelnemer een risico vormen bij het beoefenen van sport. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para-)medicus. Voor zover dit wel zo is zal de deelnemer Van Gool hiervan onverwijld melding doen.
4.3. Het beoefenen van aikido is voor eigen risico van de deelnemer. Van Gool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met een aikidotraining. Indien om welke reden dan ook Van Gool aansprakelijk zou zijn voor schade die het gevolg is van of verband houdt met een aikidotraining, is iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Van Gool komt.
4.4. De deelnemer zal Van Gool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

5. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

5.1. Op de rechtsverhouding tussen Van Gool en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
5.2. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van enig geschil tussen Van Gool en de deelnemer.